Rörgruppen har under många år tillsammans med flera uppdragsgivare hanterat arbetsmiljöfrågor. Om uppdragsgivaren tillhandahållit en arbetsmiljöplan tillämpas denna.

Ledningssystemet omfattar kompletterande rutiner i arbetsmiljöfrågor enligt AFS 2001:1.
Arbetsmiljösystemet uppfyller kompletterande krav på arbetsmiljö enligt (RCLS 2005).
Miljösystemet är reviderat av COMFORT med godkänt resultat under 2006 och 2008.

Arbetsmiljöpolicy

Rörgruppen AB bedriver verksamhet vid olika projekt, vilket innebär att arbetsmiljöproblemen ofta varierar.

Vi skall:

  • Systematiskt samla in fakta om arbetsmiljön och arbeta för en fysiskt och psykiskt godtagbar arbetsmiljö för alla anställda.
  • Rutinmässigt ta hänsyn till arbetsmiljön i samband med att förändringar planeras.
  • Utföra en kontroll av att vi uppfyller kraven i arbetsmiljöverkets föreskrifter och upprätthåller en regelbundet förbättrande verksamhet som är nödvändig för att säkra vår arbetsmiljö.

Detta innebär att:

  • Vi skall informera om de arbetsmiljökrav som ställs på våra leverantörer att utarbeta och tillhandahålla instruktioner för att undvika olyckor och tillbud.
  • Den yttre och inre miljön berör oss alla och skall beaktas i den pågående och den planerade verksamheten.
  • Nya risker skall upptäckas så tidigt som möjligt och insatser som inte kan genomföras omedelbart skall planeras på lite längre sikt.
  • Det primära målet för Rörgruppen AB:s arbetsmiljöarbete är att ingen anställd skall utsättas för sådana risker som kan leda till allvarliga skador såväl fysiskt som psykiskt.